TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS LLOC WEB

I.- INTRODUCCIÓ I OBJECTE

Trígons és una marca registrada que explota Josep M. Figueras i Pagès amb número d'identificació fiscal: 35093012-A i domicili a la Crta. De la Bisbal, 32 43712 Llorenç del Penedès (en endavant trígons), que actua en els àmbits de la distribució i comerç de béns i serveis; i és propietària d'un lloc web a Internet (en endavant, el lloc web), a través del qual posa determinada informació a disposició dels seus usuaris així com comercialitza determinats productes i presta determinats serveis. El lloc web és accessible des de diversos dominis o adreces d'Internet, sent el principal dels mateixos: https: //www.trígonos.cat

A través del lloc web, trígons facilita als seus usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "serveis") posats a disposició per trígons per tercers. Els presents termes i condicions tenen per objecte establir i regular l'accés general al lloc web, així com als diferents continguts i serveis prestats per trígons o per tercers des i / o a través del mateix.

Tant l'accés com la utilització general del lloc web atribueixen la condició d'usuari del mateix (en endavant, el "usuari"), implicant necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en els termes i condicions generals d'accés i ús.

L'usuari queda expressament advertit i accepta que aquestes condicions podran experimentar variacions en el futur a lliure criteri de trígons i sense cap obligació d'avís previ per part seva. En conseqüència, serà de la sola responsabilitat de l'Usuari verificar els termes i condicions vigents en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web.

La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través del lloc web - en particular l'entorn transaccional o botiga on-line del lloc web - es troba sotmesa a condicions particulars (en endavant, les "condicions particulars") que, segons els casos , podran substituir, completar i / o modificar els presents termes i condicions generals.

 

II.- NIVELLS D'ACCÉS I REGISTRE D'USUARIS

Amb caràcter general el mer accés al lloc web podrà ser lliure. No obstant això, trígons condiciona, ara o en el futur, l'accés a determinades àrees del lloc web i la utilització de tots els seus serveis al previ emplenament del corresponent formulari de registre d'usuari.

Amb caràcter general, l'accés al lloc web a través d'identificació d'usuari per mitjà de xarxes socials es considerarà registre d'usuari i comporta necessàriament l'acceptació sense reserva o objecció dels presents termes i condicions generals.

Així mateix, trígons pot posar a disposició dels usuaris determinats serveis per a la utilització pogués requerir l'omplir registres addicionals i / o satisfacció de determinades contraprestacions dineràries. En el seu cas, aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que el regulin.

La condició d'usuari de trígons requereix majoria d'edat legal. L'usuari manifesta i declara -en tot cas-, comptar amb almenys 18 anys d'edat.

L'usuari garanteix la veracitat de l'anterior manifestació, així com del conjunt de les dades de registre facilitades a trígons i és responsable de mantenir-los completament actualitzats mentre duri la seva condició d'aquest. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a trígons o a tercers per la informació que faciliti.

Trígons es reserva el dret de negar l'alta en el lloc web. Aquesta negativa no comportarà dret a cap indemnització.

Un cop es completi satisfactòriament el procés de registre, trígons donarà d'alta a l'usuari a la base de dades d'usuaris registrats. Un compte serà generada amb la seva adreça de correu electrònic i "paraula clau d'accés" associada per a cada usuari.

 

III.- OBLIGACIONS DE L'USUARI

Seran obligacions de l'usuari, sense detriment de les que sorgeixin a partir de les clàusules d'aquest document, les següents:

- L'usuari està obligat a garantir la veracitat i exactitud de les dades de registre introduïdes en els sistemes d'informació de trígons i dur a terme totes les actualitzacions dels mateixos fossin necessàries. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a trígons o a tercers per la informació que faciliti;

Custodiar el "usuari" i la "contrasenya" amb diligència, impedint l'accés de terceres persones no autoritzats als mateixos i per tant assegurar la confidencialitat;

- Notificar a trígons amb caràcter immediat qualsevol indici de l'existència d'una violació en la seguretat lloc web, d'usos inapropiats o prohibits dels serveis prestats des del mateix, o de fallades de seguretat de qualsevol índole;

- Fer bon ús dels continguts, informació i serveis prestats des de o a través del lloc web, d'acord amb la llei, la bona fe i als bons costums generalment acceptades, comprometent-se expressament a:

1- abstenir-se de realitzar pràctiques o usos dels serveis amb fins il·lícits, fraudulents, lesius de drets o interessos de trígons o de tercers, infractors de les normes contingudes en el present contracte o en les condicions particulars que, si s'escau regulin qualsevol dels serveis prestats des de oa través del lloc web;

2- abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d'acció que pogués inutilitzar, sobrecarregar o danyar sistemes, equips o serveis del lloc web o accessibles directament o indirectament a través del lloc web;

3- respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de trígons i de tercers sobre els continguts, informació i serveis prestats des de oa través del lloc web, abstenint amb caràcter general de copiar, distribuir, reproduir o comunicar en cap forma els mateixos a tercers, si no hi ha autorització expressa i per escrit de trígons o dels titulars d'aquests drets.

 

IV.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el programari i els continguts del lloc web, inclosos: codi html, textos, animacions, imatges etc. així com les marques, noms comercials i / o signes distintius mostrats, són propietat de trígons o de tercers i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús aliè al lloc web, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements del mateix està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de trígonos.

 

V.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L'accés al lloc web no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa per trígons, respecte a la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a finalitat alguna de qui hi accedeixi. Tant l'accés al lloc web com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en el mateix o que sigui accessible des del mateix, s'efectua sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

Trígonos no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l'ús de la informació i continguts del lloc web o accessibles des de o a través del mateix.

Trígonos NO garanteix de cap manera la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a finalitat alguna dels continguts que integren el lloc web. Trígons exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat, vigència o utilitat / adequació a finalitat alguna que l'usuari pogués haver atribuït als continguts que integren lloc web .

El lloc web podrà contenir enllaços a pàgines que, encara dins del lloc web es troben sota responsabilitat de tercers. Així mateix el lloc web podrà contenir enllaços a pàgines externes en tot cas a aquest. En ambdós casos, trígons no pot controlar o supervisar cap manera aquest contingut. Trígons exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe, derivada de l'existència o possibilitat d'accés a aquests continguts.

Així mateix, trígons no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web de trígonos.

 

VI. - SEGURETAT I PRIVACITAT

Trígons emprarà raonablement els mitjans al seu abast per a proveir de sistemes de seguretat que protegeixin de forma raonable els seus sistemes i les dades contingudes en els mateixos contra atacs deliberats, programari maligne, etc.

No obstant això l'usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d'Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global d'aquesta xarxa de comunicacions.

Per aquest motiu trígons NO garanteix la inexpugnabilitat dels seus sistemes de seguretat ni la privacitat de la informació allotjada en els mateixos. Trígons exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per fallades de seguretat en el lloc web i les conseqüències que d'ells puguin derivar.

Ús de 'cookies': el lloc web de trígons empra 'cookies de sessió' amb l'única finalitat de permetre i facilitar la interacció de l'usuari amb el mateix. Així mateix els serveis d'estadístiques -propis o aliens-, emprats pel lloc web de trígons podran emprar 'cookies' amb l'única finalitat d'establir mètriques i patrons d'ús del lloc. En cap dels dos casos, trígons utilitza o accedeix a les 'cookies' per a finalitats diferents de les enunciades.

 

VII. - INTERRUPCIONS I / O SUSPENSIÓ DEL SISTEMA

Amb caràcter general els diferents serveis estaran disponibles ininterrompudament a Internet. No obstant això, l'usuari queda advertit que trígons NO garanteix de cap manera aquesta continuïtat a causa de la naturalesa del mitjà a través del qual es presten.

L'Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d'Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global de la xarxa.

Així per exemple, a títol enunciatiu no exhaustiu, a continuació es recullen algunes de les situacions que poden interrompre temporalment la prestació d'aquests serveis:

-tasques de manteniment en els servidors i / o línies de dades,

-Avaries en els servidors i / o línies de dades,

-atacs deliberats contra la seguretat i integritat del sistema,

-virus informàtics o presència de codi maligne en les pàgines que conforma que no siguin accessibles des del lloc web.

Trígons exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe derivada de la interrupció temporal en la disponibilitat del lloc web a la xarxa Internet.

L'usuari queda advertit que trígons podrà en qualsevol moment, al seu sol criteri i sense cap obligació d'avís previ, suspendre amb caràcter definitiu la presència del lloc web a la xarxa Internet i, per tant, dels serveis prestats des o mitjançant el mateix, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars. Trígons queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat de qualsevol classe derivada de les conseqüències que es puguin produir per la suspensió definitiva en la prestació d'aquests serveis.

Notes sobre els estocs de producte mostrats a la botiga on-line del lloc web: el lloc web consta d'una secció de botiga on-line que pot mostrar informació sobre estocs disponibles de productes. Aquesta informació és comunicada, en cada cas, pel fabricant o distribuïdor dels mateixos.

Trígons fa esforços per mantenir actualitzada aquesta informació d'estocs en el lloc web, en funció de la informació transmesa en cada moment pel fabricant o distribuïdor, però no pot garantir en tot moment l'adequació a realitat de la mateixa per tractar-se d'informació aliena, subministrada per tercers.

 

VIII.- BAIXA VOLUNTÀRIA, EXCLUSIÓ I RESPONSABILITATS

Qualsevol usuari podrà sol·licitar la seva baixa, en qualsevol moment, com a usuari del lloc web. Trígons disposarà d'un termini de 30 dies per examinar la situació d'aquest usuari respecte a la totalitat de serveis a què es trobés subscrit per, si escau, emetre factura per tots aquells consums que a la recepció de la petició de baixa es trobessin pendents de cobrament.

Si no hi ha cap import pendent de liquidació i / o cobrament, la baixa es durà a terme amb caràcter immediat. En cas contrari, la baixa quedarà supeditada al cobrament efectiu d'aquests imports per part de trígons.

L'usuari respon del bon ús del lloc web i dels serveis contractats des de o a través del mateix. Qualsevol ús dels serveis en contrari per part de l'usuari, comportarà la immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat d'aquest, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de trígons hagués lloc.

La falsedat de les dades personals i / o professionals facilitades per l'usuari durant el procés de registre al lloc web o en qualsevol dels serveis prestats des de oa través del mateix podrà comportar la immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat d'aquest, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de trígons o de tercers hagués lloc.

Qualsevol tipus d'acció per part de l'usuari que pogués posar en risc o danyar sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través del lloc web, comportarà la seva immediata exclusió del mateix amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat d'aquest, sense dret a indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de trígons hagués lloc.

Qualsevol tipus d'acció per part de l'usuari que vulneri els presents termes i condicions, les condicions particulars que poguessin regular serveis concrets, la Llei o els bons costums generalment acceptats, comportarà la seva immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de trígons hagués lloc.

L'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació, acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el mateix usuari com contra trígons, basada en usos dels serveis contraris a la llei, la moral, la bona fe ia les bons costums generalment acceptades.

 

IX.- NOTIFICACIONS

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, trígons designa com a domicili de contacte l'especificat com a propi en l'encapçalament dels presents termes i condicions.

El correu electrònic facilitat per l'usuari durant el procés de registre al lloc web, serà l'utilitzat per trígons a l'efecte de practicar notificacions a l'usuari.

L'usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions estan referenciats en la present clàusula.

Totes les notificacions que efectuï trígons l'usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats.

Trígons no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l'usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

X.- PROMOCIONS

Trígonos podrà modificar sense previ avís les promocions i descomptes generats per les polítiques de promocions existents en les seves pàgines web, i es reserva el dret a anul·lar o cancel·lar els descomptes obtinguts si sospita que han estat aconseguits de manera il·legítima o fraudulenta.

De la mateixa manera, trígons es reserva el dret de cancel·lar descomptes i restablir les dades originals dels usuaris en les promocions si es produeixen canvis en les condicions d'aplicació i / o generació de les regles i promocions que han generat aquests descomptes.

 

XI.- VALIDESA I ACORD COMPLET

La declaració de nul·litat o invalidesa de qualsevol estipulació continguda en els presents termes i condicions, no afectarà la validesa i eficàcia de les altres clàusules.

Els presents termes i condicions dels serveis prestats per trígons a través del lloc web constitueixen l'acord total entre les parts, considerant de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, enteniment, afirmació, representació, negociació o propòsit d'acord en relació amb aquesta matèria.

XII.- LLEI APLICABLE I FUR

Els presents termes i condicions es regiran i interpretaran en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Tant trígons com l'usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies.

Per a la solució de totes les qüestions litigioses poguessin derivar-se del desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies, ambdues parts acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona, llevat, si s'escau, submissió legal obligatòria a fur de part.

Producte afegit a la llista de desitjos